اتوبوس عمومی ما - خانه ما!

طرف تو اتوبوس واحد با گوشیش تقریباً فحش خوار و مادر را با دعوا به طرفش حواله می کرد.

یادش به خیر، بچه که بودیم باجه های تلفن عمومی سر چهارراهها که می رفتی، طرف می رفت توی باجه. در را می بست و تازه دستش را هم می گرفت جلوی گوشی که حتی با کمترین احتمال هم کسی حرفهایش را نشنود!

از پلاس خوم در اینجا.

/ 0 نظر / 92 بازدید